Politika privatnosti

I OBAVIJEST O PRIKUPLJANJU LIČNIH PODATAKA

Davatelj usluge će prikupljati samo one podatke koji su neophodni za obavljanje redovnih poslovnih aktivnosti u skladu sa Ugovorom koji je zaključen sa Potrošačima usluga,odnosno koje su neophodne za redovno održavanje internet sajta i komunikaciju sa posjetiteljima istog.

Ukoliko odlučimo da promijenimo ovu politiku, sve njene izmjene ćemo postaviti na našu web stranicu, kako bi naši Potrošači bili upoznati sa tim koje podatke obrađujemo i kako ih koristimo.


II PODACI KOJI SE PRIKUPLJAJU

Davatelj usluge će na serveru voditi log slanja o informacijama koje se dostavljaju potrošaču.

Davatelj usluge će na serveru voditi evidenciju pristupa i aktivnosti Potrošača na portalima koji su predmet zaključenih Ugovora.

Davatelj usluge će na serveru voditi evidenciju akcija koje Potrošač preduzima na informacijama koje su mu proslijeđene.

Naši Potrošači imaju mogućnost da sami vrše ažuriranje određenih informacija u skladu sa Ugovorom potpisanim sa nama.


III ZAŠTITA PODATAKA

Davatelj usluge će poduzeti sve razumne mjere kako bi zaštitio lične podatke Potrošača.

Pristup ličnim podаcimа ogrаničаvаmo nа zаposlene i suradnike kojimа su te informаcije potrebne dа bi ih obrаdili u nаše ime, koji su nа osnovu ugovorа u obаvezi dа striktno poštuju povjerljivost podаtаkа i koji mogu dа budu podvrgnuti disciplinskim mjerаmа, uključujući prekid rаdnog ili ugovornog odnosа, ukoliko ne ispune te obаveze.

Podaci koji su prikupljeni se neće odavati trećim licima.


IV ODRICANJE ODGOVORNOSTI

Davatelj usluge poduzima mjere zaštite podataka koji se prikupljaju, ali Potrošač razumije i slaže se sa činjenicom da podaci ne mogu biti apsolutno sigurni jer mogu postojati okolnosti koje nisu pod kontrolom Davatelja usluge.

Potrošač prihvaća odgovornost za sve podatke za koje sam izvrši ažuriranje na naš sistem.


01.06.2014.